Concurso Museo Guggemheim de Helsinki
Arturo Blanco Herrero - 2014